SUDOSCAN in cardiovascular autonomic neuropathy screening

SUDOSCAN in cardiovascular autonomic neuropathy screening Yun-Ru Lai, Chih-Cheng Huang, Ben-Chung Cheng, Nai-Wen Tsai, Wen-Chan Chiu, Hsueh-Wen Chang, Jung-Fu Chen, Cheng-Hsien Lu. Article title: Feasibility of combining heart rate variability and electrochemical skin conductance as screening and severity evaluation of cardiovascular autonomic neuropathy in type 2 diabetes. Muscle Nerve. 2021 Apr 1 YR Lai et …

SUDOSCAN in cardiovascular autonomic neuropathy screening Read More »